Запити

МЕНЮ САЙТУ

2017 р.

Підвищення надійності ресурсовизначальних спряжень деталей машин технологіями припрацювання та триботехнічного відновлення при їх виготовлені та ремонті (Науковий керівник д-р техн. наук, проф. Черновол М.І.).

Досліджуються процеси тертя та зношування, які дозволяють розробити методи, способи і засоби припрацювання спряжень деталей різної геометричної форми та триботехнічного відновлення їх зношених робочих поверхонь без розбирання систем і агрегатів машин. Ця сторона процесів теоретично не обґрунтована, не створено трибофізичної теорії з можливістю керування ними, не з’ясовані умов усунення макрогеометричних відхилень технологіями припрацювання та регенерацією робочих поверхонь деталей ресурсовизначальних спряжень.

Створюються умови реалізації самоорганізації та саморегуляції процесів і станів, які змінюють погляди на механізм протікаючи явищ і дають підґрунтя для створення нових більш ефективних методів підвищення надійності машин при використанні модифікуючих дій потоків речовини в т.ч. наноматеріалів зі структурою шпінелі та енергії фізичних полів. Поєднання системно-спрямованого підходу та синергетичної концепції дає можливість обґрунтувати: умови реалізації самоорганізації процесів і станів в спряженнях деталей і в середовищах, в яких вони працюють; характер дисипації і синергізму при терті; можливості методів припрацювання та відновлення без розбирання вузлів, агрегатів і систем машин; схеми реалізації керування станами і технологічними процесами при підвищенні надійності машин, напрями розробки інтелектуальних технологій припрацювання і самовідновлення (smart- self tehnology).

 

Розвиток інноваційно-інтегрованих структур як чинник національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності (Науковий керівник д-р екон. наук, проф. Левченко О.М.).

В умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України та обраного нашою державою курсу європейської інтеграції особливої актуальності набувають питання створення суб’єктів економічної діяльності та їх об’єднань, здатних до здійснення ефективної господарської діяльності та прискорення темпів інноваційного розвитку економіки. Однак, на сьогодні в Україні спостерігається зниження темпів інноваційної активності, зменшуються обсяги реалізації інноваційної продукції в країні та за її межі, критичним є рівень зносу основних засобів у більшості галузей національної економіки та вкрай повільно відбувається їх оновлення, що становить суттєву загрозу для національної безпеки держави. Дієвим засобом вирішення цих проблем, як свідчить світова практика, є формування інноваційно-інтегрованих структур, їх подальша інтеграція у державну та міжнародну економічні системи.

Проведені дослідження засвідчили необхідність розроблення практично-прикладних рекомендацій щодо формування і розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні як однієї з ключових умов забезпечення економічної безпеки України в умовах нестабільного соціально-економічного середовища, створення інноваційно сприйнятливого середовища, надання підтримки суб’єктам, які здійснюють інноваційну діяльність, в залежності від наявного інноваційного потенціалу.

 

2016 р.

Динаміка механічних систем, до складу яких входить обертове несуче тіло із приєднаними тілами (Науковий керівник д-р техн. наук, проф. Філімоніхін Г.Б.).

Досліджуються ізольовані і неізольовані механічні системи, до складу яких входить обертове несуче тіло із приєднаними до нього тілами. З врахуванням особливостей цих систем та специфіки задач їх дослідження розробляються, розвиваються і обґрунтовуються аналітичні методи дослідження їх динаміки, що дозволяють: складати диференціальні рівняння руху системи; шукати усталені режими руху і їх сім’ї; досліджувати звичайну й умовну стійкість цих рухів, перехідні процеси при установленні рухів та проводити оптимізацію параметрів тощо.

Із застосуванням розроблених методів аналітично встановлюються найбільш загальні властивості зазначених механічних систем та досліджується динаміка конкретних систем, актуальних для практики, що моделюють: автоматичне балансування гнучких і жорстких роторів машин; стійкість космічних апаратів, положення яких у просторі стабілізується обертанням чи які обертаються для створення штучної гравітації; динаміку резонансних двохчастотних вібраційних машин із інерційними збудниками вібрацій тощо. Одержані за розробленими методами результати перевіряються обчислювальними експериментами на ПЕОМ та натурними експериментами на створених стендах.

 

2015 р.

Методологія проектування робастно-оптимальних систем автоматичного керування складними технологічними об’єктами та комплексами (Науковий керівник д-р техн. наук, проф. Осадчий С.І.).

Проект присвячено розробці та впровадженню нових методів, прийомів та засобів проектування робастно-оптимальних систем автоматичного керування складними технологічними об’єктами та організаційно-технічними комплексами.

В даному проекті пропонується розробка нової методології застосування експериментально-аналітичного принципу проектування систем для автоматизації управління багатовимірними стійкими, нестійкими та немінімально фазовими технологічними об’єктами та комплексами з чистим запізненням та без нього у стохастичних умовах. Основну увагу приділено обґрунтуванню нових методів ідентифікації, синтезу та аналізу якості автоматизованих систем управління. Застосування зазначених методів показане на прикладах автоматизації процесів керування багатокоординатним верстатом з паралельною кінематикою, стрічкопилковим деревообробним верстатом, потоком хлібної маси зернозбирального комбайну та зерносушаркою з киплячим шаром.

 

Дослідження стану розвитку інноваційної інфраструктури України в регіональному розрізі (Науковий керівник канд. техн. наук, проф. Кропівний В.М.)

Формування інноваційної моделі розвитку — один з найважливіших системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та національної безпеки держави.

Інноваційна інфраструктура в Україні є функціонально неповною, недостатньо розвинутою. Вона не охоплює усі ланки інноваційного процесу.

З метою аналізу стану існуючої інноваційної інфраструктури Кіровоградського регіону необхідно запровадження моніторингу функціонування інноваційної інфраструктури на регіональному рівні, визначення основних проблем діяльності об’єктів інноваційної інфраструктури відповідно до сфери їх діяльності.

Проектом передбачено створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації регіональної інноваційної політики ; підготовку методичних матеріалів, складання аналітичних звітів розвитку інноваційної інфраструктури у регіональному розрізі, її кількісні та якісні складові..

Проведені дослідження стану існуючої інноваційної інфраструктури Кіровоградського регіону нададуть змогу прогнозувати її розвиток на загальнодержавному рівні. з урахуванням економічних особливостей і пріоритетних напрямів розвитку регіону.

 

Розробка методів синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів, підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах (Науковий керівник д-р техн. наук, проф. Смірнов О.А.)

Синтез тестових моделей поведінки програмних об’єктів та підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах, на теперішній час, має особливе значення у зв’язку з тим, що сучасний світ неможливо уявити без високошвидкісних дротових та бездротових інфокомунікаційних мереж (комп’ютерні мережі, стільниковий зв'язок, різні технології бездротової передачі даних і т.і.). Вирішення даної проблеми передбачає розробку методів синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів із застосуванням об’єктно-орієнтованої технології, методів підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах, на основі пророкування можливих перенавантажень серверів, зменшення трафіку мультимедійної інформації, статистичного аналізу мережевого трафіку, детектування слідів шкідливого програмного забезпечення, стеганографічних методів захисту інформації з адаптивним формуванням дискретних сигналів, розробку відповідного програмного забезпечення, його дослідження та впровадження у виробництво.

 

Удосконалення технології виготовлення і використання нових видів твердого палива з відходів рослинного походження та сумішей на їх основі в енергетичних установках (Науковий керівник д-р техн. наук, проф. Клименко В.В.)

В проекті розглядається комплексний підхід до підвищення ефективності виготовлення і використання нових видів твердого палива (ТП) з відходів рослинного походження (ВРП) та сумішей на їх основі в енергетичних установках (ЕУ), зокрема в системах теплопостачання і виробництва електроенергії. Розвивається ідея отримання ТП поліпшеної якості у вигляді брикетів та пелет з ВРП, сумішей на основі ВРП, зокрема опалого листя. Це обумовлює необхідність розробки інноваційного обладнання для виробництва такого палива, вивчення особливостей процесів здрібнення та пресування при його виготовленні і фізичних властивостей виготовленого палива. Для ефективного використання поліпшених ТП з ВРП необхідно модернізувати конструкцію газогенератора, вивчити особливості термодинаміки та кінетики процесу їх газифікації, розробити систему якісної підготовки синтез-газу перед його споживанням в тепловому двигуні ЕУ. Потрібно розробити схемні рішення, алгоритми та оптимальні конфігураційні межі функціонування ЕУ на нових видах ТП з ВРП в змінних умовах споживання виробленої енергії. Отримані наукові результати дозволять удосконалити технологію виготовлення та використання нових видів ТП з ВРП, розширити сферу ефективного застосування твердих біопалив і зменшити споживання природного газу та вугілля.

 

2014 р.

Трибологічні основи підвищення надійності деталей і робочих органів сільськогосподарської техніки (Науковий керівник д-р техн. наук, проф. Черновол М.І.).

Проект направлений на підвищення надійності сільськогосподарської техніки (СГТ), яка експлуатується переважно в надважких умовах зі змінною питомою потужністю, наявністю великої кількості знакозмінних навантажень та запиленості. Ресурсовизначальні деталі і робочі органи СГТ, працюючи у взаємодії з абразивними, мастильними та технологічними середовищами, під дією зовнішнього впливу, зношуються і руйнуються.

Проблема підвищення надійності СГТ може бути вирішена конструкторськими, технологічними і експлуатаційними методами. Однак дослідниками вона, в основному, розглядається однобічно із застосуванням однієї з груп методів.

В проекті пропонується комплексний підхід до вирішення проблеми підвищення надійності СГТ, системно-спрямований, структурно-енергетичний та синергетичний підходи при розгляді процесів, що відбуваються в матеріалах деталей і робочих середовищах та на межі їх взаємодії. На основі дослідження закономірностей протікання цих процесів пропонується розробка трибологічних основ керування технічним станом і показниками надійності СГТ на всіх етапах її життєвого циклу.

© 2019 KNTU
^ Вгору